Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ondernemeningsgegevens

CAR Overleie v.z.w.

Overleiestraat 57, 8500 Kortrijk

info@rcoverleie.be

+32 (0) 56 35 18 52

Ondernemingsnummer 0454.250.505

BTW BE 0454250505

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen CAR Overleie v.z.w., met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,  en de klant, die tot stand komt wanneer een klant een bestelbon ondertekent of een bestelling plaatst via de website.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website van CAR Overleie v.z.w. moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CAR Overleie v.z.w. aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs en betaling

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, ze worden vermeld zowel exclusief als inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

1. Offline (fysieke bestellingen)

Behoudens anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen.

2. Online (bestellen via website)

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website van CAR Overleie v.z.w., moet de klant de algemene verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden

Door het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden bij online bestellingen verklaart de klant ook dat hij akkoord is met de levering via de download die meteen start of die vrijwel direct beschikbaar komt na betaling.

Bij online bestellingen kan CAR Overleie v.z.w. onmiddellijke betaling eisen vooraleer de bestelling bevestigd wordt en de producten verzonden worden. De betaling gebeurt via de op de website vermelde credit- of bankkaarten.

Artikel 3: Aanbod website

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CAR Overleie v.z.w. niet. CAR Overleie v.z.w. is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CAR Overleie v.z.w.  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. grafische aspecten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CAR Overleie v.z.w.. CAR Overleie v.z.w. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Online aankopen geschiedt via de webpagina van CAR Overleie v.z.w. Op deze webpagina staat uitleg over de aangeboden producten, de kostprijs (incl. en excl. BTW), een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden, de wijze van betaling en de betaalmiddelen (digitaal via bankcontact of VISA), en technische info betreffende de (nodige) software. Voor de effectieve bestelling linkt u door naar een aparte KRT-website. Voor de uitvoering van de overeenkomst dient u nog de algemene verkoopsvoorwaarden met inbegrip van de afstand van herroepingsrecht, de garantieregeling en klachtenbehandeling te aanvaarden. Voor het afsluiten van de overeenkomst krijgt u alle wettelijk bepaalde info op een printbare pop-up. De levering gebeurt onmiddellijk na de betaling via een download. U krijgt een mail met een printbaar document ter bevestiging van uw aankoop. Op dit document staan alle wettelijke gegevens noodzakelijk bij een online verkoop.

CAR Overleie v.z.w. is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst bij online bestellingen

De levering gebeurt via een download die meteen start of die vrijwel direct beschikbaar komt na betaling.

Bij online bestellingen zal CAR Overleie v.z.w. onmiddellijke betaling eisen vooraleer de bestelling bevestigd wordt en de producten geleverd worden.

Indien het gedownload artikel een of andere tekortkoming heeft bij de levering, moet dit door de klant onverwijld worden gemeld aan CAR Overleie v.z.w..

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van CAR Overleie v.z.w..

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CAR Overleie v.z.w. te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die artikelen online aankopen bij CAR Overleie v.z.w..

Aangeschafte digitale producten die niet zijn vastgelegd op een digitale drager (downloaden) kunnen in geen enkel geval geretourneerd/herroepen worden als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004  betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant CAR Overleie v.z.w. zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst en klachten

De klantendienst van CAR Overleie v.z.w. is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 56 35 18 52 , via e-mail op info@rcoverleie.be of per post op het volgende adres: Overleiestraat 57 8500 Kortrijk. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen hieraan gericht worden.

Voor offline (fysieke) bestellingen dienen alle klachten om wettelijk te zijn, schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven ingediend worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling bij offline bestellingen

Voor elke achterstallige factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien zal de schuldvordering verhoogd worden met 15% (met een minimum bedrag van € 100,00), dit ten titel van conventioneel strafbeding.

Onverminderd het voorgaande behoudt CAR Overleie v.z.w. zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy en cookies

De verantwoordelijke voor de verwerking, CAR Overleie v.z.w. respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens bij de aankoop van producten zullen enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van de overeenkomst en om u op de hoogte te houden van informatie over de aangekochte producten.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CAR Overleie v.z.w., Overleiestraat 57, 8500 Kortrijk, info@rcoverleie.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, CAR Overleie v.z.w., heeft dus geen toegang tot uw paswoord. De namen en adressen die ingeput worden i.f.v. het afnemen van testen worden geïncripteerd en geanonimiseerd bijgehouden op de servers van Compbell. Enkel leeftijd en geslacht wordt op zich bijgehouden i.f.v. studie en evaluatie om ons aanbod te optimaliseren.

 CAR Overleie v.z.w. houdt geen andere bezoekersstatistieken of -info bij naar aanleiding van de aankoop van producten en maakt daarbij ook geen gebruik van cookies.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op CAR Overleie v.z.w., Overleiestraat 57, 8500 Kortrijk, info@rcoverleie.be, +32 (0) 56 35 18 52

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door CAR Overleie v.z.w. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van CAR Overleie v.z.w.. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent, met territoriale bevoegdheden over Kortrijk, bevoegd.  De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Uw geschil minnelijk beslechten? Neem dan contact op met de klantendienst van CAR Overleie v.z.w., Overleiestraat 57 8500 Kortrijk. Tel.: +32 (0) 56 35 18 52. E-mail: info@rcoverleie.be.

Bent u met CAR Overleie v.z.w. niet tot een (schriftelijke) minnelijke schikking gekomen dan kunt u voor minnelijke regelingen verder beroep doen op de consumentenombudsdienst. De Contumentenombudsdienst vindt u in de Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel of via tel.: +32 (0) 2 702 52 20 of e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be (website: https://www.consumentenombudsdienst.be). Op het volgende adres vindt u een onlineformulier: https://mediationconsommateur.be/nl/klachtenformulier

U kunt voor minnelijke schikking ook nog terecht bij het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.